Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor "Společenství pro bytový dům čp.393 v Josefově" vydává tento

DOMOVNÍ ŘÁD

Čl.l

Vymezení pojmů

1.Budovou se rozumí budova čp.393 v ulici Rudé armády v obci Jaroměř - Josefov

2. Společenstvím se rozumí společenství vlastníků jednotek, které vzniklo v souladu s ust. § 9 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů v budově vymezené v odst. 1 tohoto článku.
3. Výborem se rozumí výbor společenství vlastníků jednotek vymezeného v předchozím odstavci. Výbor tvoří výkonný orgán tohoto společenství.
4. Shromážděním se rozumí shromáždění vlastníků jednotek citovaného v odst. 2 tohoto článku. Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství.
5. Pokud se dále hovoří o právech a povinnostech členů společenství (=vlastníků jednotek v domě), platí tato práva a povinnosti přiměřeně i pro osoby uvedené v čl. II odst. 1 tohoto řádu s výjimkou práv která jsou typická pouze pro vlastníky jednotek (např. právo hlasovat, volit či být volen atd.).
6. Pokud se dále hovoří o řádu, má se na mysli tento domovní řád.
 
Čl. II
Základní ustanovení
1. Domovní řád je závazný pro všechny vlastníky či spoluvlastníky jednotek v budově, dále pro všechny nájemce, podnájemce a návštěvníky budovy.
2. Domovní řád vydává výbor společenství a změny v něm je oprávněn provádět pouze výbor či shromáždění. K přijetí usnesení shromáždění, kterým se mění domovní řád se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů společenství.
3. Účelem domovního řádu je vytvoření vhodných podmínek pro bezproblémové a efektivní užívání společných částí budovy a jejího nejbližšího okolí.
4. Domovní řád musí být vyvěšen na místě, které je volně přístupné všem uživatelům budovy.
 
Čl. III
Společné části budovy
1. Společné části budovy jsou vymezeny v aktuálním znění prohlášení vlastníka. Jedná se zejména o:
a)     základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí,
b)     střecha,
c)     hlavní (nosné) svislé a vodorovné konstrukce,
d)     bleskosvody,
e)     hlavní kanalizační potrubí pro odvod odpadní vody po zaústění odboček k jednotlivým rozestavěným jednotkám,
f)       rozvody elektřiny ve společných částech (končí na vstupních svorkách hlavních jističů pro jednotlivé rozestavěné jednotky),
g)     odpadní potrubí na vodu z atmosférických srážek,
h)     společné technické zařízení, a to venkovní osvětlení a vodovodní šachta s vodoměrem,
i)       stoupací vedení, včetně uzavíracích ventilů,
j)       předávací výměníková stanice, technické zázemí.
 
2. Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se, dle výše svého spoluvlastnického podílu, na jejich správě, opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva.
 
3. Vlastníkům jednotek v části domu č.or. 1 jsou dále společné chodba, schodiště, výtah, zádveří a technické zázemí nacházející se v části domu 1; tito vlastníci jsou oprávnění užívat a mají povinnosti podílet se na jejich správě, opravách a údržbě podle výše jejich spoluvlastnických podílů. Vlastníkům jednotek v části domu č.or. 1a jsou společné chodba, schodiště, výtah, zádveří a technické zázemí nacházející se v části domu č.or. 1a; tito vlastníci jsou oprávnění užívat a mají povinnosti podílet se na jejich správě, opravách a údržbě podle výše jejich spoluvlastnických podílů.
 
Čl. IV
Práva a povinnosti
 
1. Člen společenství má právo zejména:
-        účastnit se veškeré činnosti společenství,
-        podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,
-        volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li podmínky vymezené právními předpisy a stanovami,
-        obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou budovy a záloh na úhradu služeb, které byly společenství poskytnuty,
-        spoluužívat společné prostory budovy, které jsou společné všem vlastníkům jednotek v budově.
2. Člen společenství má povinnost zejména:
-        dodržovat stanovy, domovní řád a plnit usnesení orgánů společenství,
-        užívat společné části budovy ohleduplně a co nejvíce šetřit společný majetek,
-        oznámit bez zbytečného odkladu výboru jakékoliv vady či poškození vzniklé na společných částech budovy,
-        oznámit výboru zahájení a ukončení všech činností, při kterých hrozí zvýšené riziko vzniku škody na společných částech domu nebo jednotce jiného vlastníka,
-        hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a pozemku, včetně stanovených příspěvků na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, na pojištění domu a nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, případně dle dohody a hradit další příspěvky, pokud jsou z rozhodnutí shromáždění vybírány,
-        hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování, a to od data, ke kterému převzali přejímajícím protokolem byt nebo od data, ke kterému nabyla účinnosti kupní smlouva k předmětnému bytu, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve,
-        neprodleně odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kdo s ním jednotku užívají, nebo nájemníci či podnájemníci a příslušníci jejich domácností,
-        oznámit bez zbytečného odkladu výboru převod vlastnictví jednotky (povinnosti převádějícího člena) a nabytí vlastnictví jednotky (povinnost nabývajícího člena),
-        pokud chce být obesílán v souvislosti se záležitostmi společenství a domu na jiné adrese než je Brno, Vodní 1,1a, oznámit písemně výboru jinou kontaktní adresu; jinak se má za to, že kontaktní adresou je adresa jeho jednotky v domě (tj. Brno, Vodní 1, 1a),
-        nahlásit výboru počet příslušníků své domácnosti, dále oznamovat výboru změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,
-        udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, neskladovat či neodkládat ve společných prostorách žádné věci, které by mohly ohrozit průchodnost únikových cest, popřípadě které by mohly způsobit na společných prostorách vznik škody či které jsou způsobilé obtěžovat ostatní vlastníky jednotek,
-        neskladovat v budově nebezpečné předměty či látky, o nichž lze předpokládat, že mohou budovu poškodit (např. benzín, výbušniny, kyselina či hydroxidy …), neužívat ve společných prostorách otevřeného ohně, počínat si tak, aby nezadal příčinu ke vzniku požáru,
-        ve společných prostorách je zákaz kouření,
-        užívat jednotku i společné části budovy tak, aby neohrožovali a nezpůsobovali škody jiným jednotkám či společenství,
-        zdržet se všeho čím by nadmíru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, zejména pak nadměrným hlukem nebo prachem, nadměrnými plyny, parami nebo pachy, kouřením, nadměrným skladováním pevných a tekutých odpadů nebo vibracemi ostatní spoluvlastníky a od 22.hod do 6:00 hod. zachovávat v domě klid. Zeleň a květiny pěstované na oknech, terasách nebo balkonech upevnit a zabezpečit tak, aby jejich náhodným pádem nedošlo ke škodě na majetku nebo úrazu.
-        po předchozím oznámení správce domu nebo výboru SVJ umožnit přístup do bytu nebo nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu a odstranění závad souvisejících se společnými částmi domu, provedení odpočtu dodávaného tepla a vody a kontroly a výměny měřidel dodávaného tepla a vody. V zájmu předejetí možného násilného otevření jednotky z důvodu havarijních stavů se doporučuje, sdělit výboru kontaktní tel. číslo pro případ vyrozumění.
 
 
 
Čl. V
Postup při porušení domovního řádu
1. Dohled nad dodržováním domovního řádu vykonávají všichni členové společenství a výbor. Zjistí-li členové společenství porušení povinností stanovených domovním řádem, sdělí tuto skutečnost bez odkladu výboru s uvedením, o jaké porušení povinnosti se jedná a předají výboru důkazy, které k tomu mají k dispozici. Po obdržení podnětu k šetření ohledně porušování domovního řádu výbor rozhodne o dalším postupu. Došlo-li k zvlášť závažnému porušení řádu či byl-li porušením způsoben zvlášť závažný následek, svolá výbor za účelem rozhodnutí o dalším postupu shromáždění. Zvlášť závažným následkem se rozumí zejména vzniklá škoda značné výše, či stav nezanedbatelného ohrožení bezpečnosti či zdraví uživatelů budovy (například skladování nebezpečných hořlavin, výbušnin či obdobných látek).
4. Veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených tímto řádem je povinna nahradit osoba, která se dopustila závadného jednání. Jde-li o nájemce, podnájemce, členy jejich společné domácnosti či návštěvy, ručí za splnění povinnosti uhradit náklady vzniklé v souvislosti s porušením domovního řádu vlastník jednotky, v jehož jednotce uvedené osoby přebývají, popřípadě během návštěvy přebývaly. Totéž platí i pro povinnost náhrady škody vzniklé na společných částech budovy či na ostatních jednotkách v budově a o úhradě nákladů vynaložených na svolání shromáždění dle předchozího odstavce.

Čl.Vl

Závěrečná ustanovení

Tento domovní řád byl schválen výborem SVJ

Platnost tohoto domovního řádu je od 1.4.2010